دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

امیر حسین نیک پور

مجموعه ای از اشیاء زندگی روزمره، عکس، مکاتبات، کتاب، نوشته ها شامل ادعیه، نسخه، دعوت نامه، سؤال و جواب، و اسناد حقوقی و مالی شامل نکاح نامه، پشه نامه، صلح نامه و بیع نامه، وصیت نامه، استشهاد نامه، و عریضه.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخچه

    بخش عمده اشیاء این مجموعه را راضیه خانم، دختر میرزا محسن، به پسرش، عبدالحسین نیک پور، و او نیز به پسر خود، امیرحسین نیک پور، داده است.

  • تاریخ اواخر قرن ۱۲ ق تا اواسط قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۲۰ آذر ۱۳۹۳
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره اخذ 14142
  •